Aviso Legal galego

Aviso Legal

BARGIELA E FRANCÉS AVOGADOS,  C. B., en diante “o Responsable”, é o titular deste sitio web, e pon ao dispor dos/as usuarios/ as este documento coa finalidade de dar cumprimento ao establecido na  Lei 34/2002, de  de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e informar a todos os usuarios, das condicións de uso desta web.

Xa que logo, toda persoa que acceda a esta web, terá a consideración de usuario/a, e por tanto debe cumprir e observar as normas e disposicións contidas no presente documento, así como calquera outra disposición legal aplicable, sendo responsabilidade de cada usuario/a, ler atentamente tanto este aviso legal, así como a política de privacidade e a política de  cookies. Se non estivese consonte as condicións recollidas no presente documento, deberá absterse de acceder á presente web.

Datos identificativos do titular

  • Denominación social: Bargiela e Francés Avogados,  B. (en diante, “ Bargiela e Francés”).
  • CIF: E27846500
  • Domicilio Social: Rúa Venezuela 29, despacho 8, P 36203 de Vigo (Pontevedra).
  • Teléfono: 986 17 02 85
  • Email: info@bargielafrances.com
  • Email exercicio de dereitos ARCO: info@bargielafrances.com

Status de usuario e usos permitidos e prohibidos:  

As presentes condicións xerais de uso do portal regulan o acceso e a utilización da páxina web, incluíndo os contidos e os servizos postos ao dispor dos usuarios en e/ou a través do portal, ben polo portal, ben polos seus usuarios ou por calquera terceiro.

Bargiela e Francés se reserva a facultade de modificar en calquera momento as condicións xerais de uso do portal. En todo caso, recoméndase que consulte periodicamente as presentes condicións xerais de uso do portal, xa que poden ser modificadas.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen  contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con remates ilícitos ou lesivos contra a razón social propietaria do  website ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos da Web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a  Bargiela e Francés, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da Web.

Os usuarios poden facer un uso privado do sitio web e os seus contidos, aínda que, en ningún caso poderán facer uso comercial do mesmo nin alterar os seus elementos a menos que conte con autorización do titular.

Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen na Web son propiedade intelectual de  Bargiela e Francés ou de terceiros, de quen se solicitou previamente a autorización para aparecer na Web, sen que poida entenderse que o acceso á Web atribúa ningún dereito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos.

A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo Titular quedan prohibidos.

Responsabilidade

Bargiela e Francés non asume ningunha responsabilidade derivada da información que se publique na páxina web, sempre que esa información fose manipulada ou introducida por unha terceira parte allea aos titulares da web.

A información contida na páxina web, non debe entenderse como prestación de  un servizo profesional, nin constitúe  asesoriamiento algún por parte de  Bargiela e Francés, quen  non poden garantir a inexistencia de erros, omisións ou calquera outra incidencia  tnato no acceso ao sitio web, así como no contido das publicacións, e que as mesmas se atopen actualizadas á normativa vixente.

Infórmase ao usuario/a que é posible que desde www.bargielafrances.com rediríxase a contido en sitios de terceiros, polo que  Bargiela e Francés non asume ningún tipo de responsabilidade sobre os contidos que nos devanditos sitios webs poidan almacenarse. En caso que por erro, a ligazón referida a un sitio terceiro, vulnere a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde publico, o usuario/a poñerao en coñecemento de  Bargiela e Francés, para no seu caso, proceder á súa retirada e posta en coñecemento das autoridades competentes.

Uso de  Cookies

Para máis información sobre a política de  cookies desta web acceda á seguinte ligazón Política de  cookies.

Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo.